Regulamin


ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE


I.A.1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym
korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i
Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi
zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z
dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

I.A.2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

I.A.3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest
nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także
udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego
treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą
elektroniczną).

I.A.4. Podstawowe definicje:

I.A.4.a.1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;

I.A.4.a.2) Sprzedawca lub Usługodawca: Time Square Sp. z o. o. ul. Ludwika Zamenhofa 133, 61-131
Poznań, KRS 0000885795, NIP 7822894412, REGON 388247547

Nr konta: 56 1140 2004 0000 3802 8105 1904

I.A.4.a.3) Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną
zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i
zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie
działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych
postanowień w stosunku do Konsumenta;

I.A.4.a.4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności
prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową;

I.A.4.a.5) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą
elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

I.A.4.a.6) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy,
prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.sklepzzegarkami.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na
odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty
elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności
dostawa Towaru) następuje poza internetem;

I.A.4.a.7) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem
podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w
którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w
ramach Sklepu;

I.A.4.a.8) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie
Sprzedawcy;

I.A.4.a.9) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek
złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

I.A.4.a.10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający
złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

I.A.4.a.11) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą
środków komunikacji technicznej;

I.A.4.a.12) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna
świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która
umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od
Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o
Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.


ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE


1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem:
adres: Time Square Sp. z o. o. ul. Ludwika Zamenhofa 133, 61-131 Poznań,
adres poczty elektronicznej: [email protected],
numer telefonu: (+48) 61 875 78 68.

2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

1) Sklep Internetowy,
2) Newsletter,
3) Opiniowanie (komentowanie),
4) Konto.

3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera
lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego
oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz
aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z
Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem
przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci
Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się
z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby
nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które
zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące
tożsamość korzystających z sieci Internet.

7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem
Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług
Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W
takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się
automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

8. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem
pseudonimu.


ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE


1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

I.A.1.a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów
i innych osób, których dane dotyczą;

I.A.1.b)
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane
dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

I.A.1.c)
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów,
w których są przetwarzane;

I.A.1.d)
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

I.A.1.e)
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,
przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

I.A.1.f)
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo
danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym
z prawem przetwarzaniem, oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu,
kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw
Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.


2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie
innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane
na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

2)
prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

3)
prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania,
uaktualniania, prostowania, usuwania;

4)
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

5)
prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych
celem ochrony swoich praw.

4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie
na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom
aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga
tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie


ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE


§1. Konto

1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga
następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając
określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu,
przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres
poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany
zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu
loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu
udostępniane.

2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub
sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

3.
Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4.
Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie
odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:
[email protected], lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Time Square Sp. z o. o. , ul. Ludwika Zamenhofa 133, 61-131, Poznań.


§2. Newsletter

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2.
Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga
podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji
Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

3.
Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający
subskrypcję Newsletter-a.

4.
Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5.
Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie
odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:
[email protected], lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Time Square Sp. z o.o.  ul. Ludwika Zamenhofa 133, 61-131, Poznań.


§3. Opinie

1.
Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i
subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących
Towarów.

2.
Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3.
Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

4.
Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.


ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ


§1. Towary

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.

2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

3. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa
informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.


§2. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.

2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez
rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).

3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane
zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji
Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia
roboczego.

6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola)
oznaczonego „kupuję i płacę”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta
adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 2 dni roboczych.


§3. Płatności

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich
(ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w
punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest
wiążąca dla obu stron.

2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i
ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru
Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest
przekazywana na etapie składania Zamówienia.

3. Klient może wybrać formę płatności:

1) przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu
Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu.
Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku
bankowym Sklepu;

Time Square Sp. z o. o.

Ul. Zamenhofa 133

61-131 Poznań

Nr konta: 56 1140 2004 0000 3802 8105 1904

2) karta płatnicza - zapłata przed wysyłką towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia
Klient powinien dokonać zapłaty kartą płatniczą, podając odpowiednie dane z karty: nr
karty, data ważności i nr CVC. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu
wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

3) zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayU- zapłata przed wysyłką Towaru
(przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za
pośrednictwem systemu PayU. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu
wpłaty Klienta w systemie płatności PayU;

4) zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza
należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym
Sprzedawcy. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia;

5) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - klient uiszcza należność bezpośrednio
przy odbiorze Towaru u kuriera. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu
Zamówienia.

3. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile
przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu
cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy
termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do
odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca
może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed
nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.


§4. Dostawa

1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie
ustalą inaczej.

2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora
pocztowego według wyboru Klienta. Paczka wysyłana za pośrednictwem operatora
pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 7 dni roboczych od dnia wysyłki
Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu 3 dni roboczych od
dnia wysyłki Towaru.

3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem:
Galeria Handlowa Pasaż Rondo, TIME SQUARE SP. Z O. O.
ul. Ludwika Zamenofa 133, 61-131, Poznań.

4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia
oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

5. Sprzedawca wskazuje, że:

1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i
ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą
wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez
Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika
przez Konsumenta,

2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie
roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
przewoźnika;
d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu
przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda
powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.


§5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

I.A.1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu
przedłużeniu.

I.A.2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas
realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

I.A.3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub
udzielenia innych gwarancji finansowych.

I.A.4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa
w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).


ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną
lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego
(Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

1) wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest
niezgodny z umową, jeżeli:

a) Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na
cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;
c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę
przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
przeznaczenia;
d) Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

2) Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest
obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie
sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;

3) Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w
chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w
Towarze w tej samej chwili.

4) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument
wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;

5) jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru,
domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Konsumenta;

6) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem
nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z
tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku
od dnia wydania Towaru;

7) uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:

a) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz
wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady
żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać
usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób
wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy
ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad,
rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę
niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;

8) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt
Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego
miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.


ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres:
Jacek Zawiasa TIME SQUARE, ul. Ludwika Zamenhofa 133, 61-131. Klient może
skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem
rozpatrzenia reklamacji.

2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub
uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi
dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta,
ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli
Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa
się, że uznał ją za uzasadnioną.

5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR
(online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub
innymi organami.


ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach
określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania Towaru.

3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o
prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
niektórych umów, tj.:

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy;

3) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;

5) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

8) w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;

9) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;

10) zawartej w drodze aukcji publicznej;

11) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.

5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca
dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami
wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru.
Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru
lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca
zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia
tych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.


ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony
internetowej www.sklepzzegarkami.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są
chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty,
kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i
należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie,
modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści
ze strony www.sklepzzegarkami.pl bez zgody właściciela jest zabronione.


ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub
Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd
właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu
między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd
miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art.
31-37 kodeksu postępowania cywilnego).